Μειώνει δραστικά την αιμορραγία μετά την αιμοκάθαρση
Reduces drastically post-dialysis bleeding

 • Ευκολία στη χρήση

 • Δεν κολλάει στη βελόνα ή στον καθετήρα

 • Μειώνει το χρόνο συμπίεσης

 • Βιοσυμβατό

 • Διαφάνεια

 • Ασφάλεια από τις προεξοχές

 • Για όλες τις φίστουλες

 • Ease of use
 • Do not stick on the needle or cathelon
 • Reduce compression time
 • Βiocompatible
 • Transparency
 • Security against projections
 • For all fistulas

€ 3.00

Οδηγίες χρήσης / Instruction of use

Τραβήξτε τη βελόνα μερικώς.

Pull of fthe needle parttially.

Κολλήστε το διάφανες αυτοκόλλητο επίθεμα απευθείας στο σημείο εισαγωγής και τη βελόνα.

Stick the transparent adhesive directly on the puncture site and needle.

Απλώστε τη γάζα από πάνω. Αφαιρέστε πλήρως την βελόνα, πιέστε ήπια για 2 λεπτά και στη συνέχεια ελέγξτε λεπτό προς λεπτό μέχρι να επιτευχθεί η πήξη.


Apply gauze over. Complete total removal of the needle, maintain gentle pressure during 2 minutes then check minute by minute until coagulation is achieved.

Όταν επιτευχθεί η αιμόσταση στη συνέχεια καλύπτετε με ταινία. Το επίθεμα MOZAÏK © μπορεί να αφαιρεθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την έξοδο του ασθενούς. Συνήθως οι ασθενείς το αφαιρούν την επόμενη μέρα.

When hemostasis is achieved cover-up with tape. MOZAÏK© could be removed at any time after patient discharge. Usually patients remove it the day after.

€ 3.00